מדיניות שימוש

תקנון שימוש גט מרקטינג:

אפליקציית Get-Marketing (להלן: האפליקציה) וכל תכני האתר (www.get-marketing.co.il/ – להלן: "האתר") כולל כרטיסי השיווק הדיגיטליים (ידועים גם כ-"כרטיסי ביקור דיגטליים") המוצגים בו מופעלים ומנוהלים על ידי חברת "גט מרקטינג שיווק" (להלן: מספק השירות/החברה).

השימוש באפליקציית Get-Marketing ובאתר, ושימוש בשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך לכלל התנאים המופיעים במסמך זה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה ולאשר את הקריאה.

תנאים אלה חלים על משתמשי האפליקציה (להלן המשתמש או הלקוח), בתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולארי, ובמשתמשים באתר ובתכניו.

תנאי השימוש באתר Get-Marketing מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים. מספק השירות רשאי לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה והודעה על כך תישלח דרך הודעת "פוש" לטלפון הסלולרי של משתמשי האפליקציה.

תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום במסגרת התקשרות בינך לבין מספק השירות או מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום מעת לעת בהורדה ורכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של גוגל (להלן :Google Play), או מאפליקציות שלא מתוך החנות, או מתנאי השימוש אשר נמצאים באתרwww.Get-Marketing.co.il/policy .

בהתקנת אפליקציית Get-Marketing הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם. במידה ותנאי ההסכם לא מקובלים עליך להפסיק את השימוש באפליקציה ובאתר.

במידה והקישור לתקנון אינו תקין ניתן למצוא קישור תקין בתחתית העמוד הראשי של האתר.

מטרת התקנון
תקנון זה בא להבטיח את זכויותיכם, זכויות ואחריות האתר והחברה, ונועד להסדיר את היחסים העסקיים והמשפטיים בינכם. התקנון מהווה חוזה התקשרות ומחייב בין המשתמשים והמבקרים לבין האתר והחברה לכל דבר ועניין. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווים הסכמתך לתנאי התקנון והצהרתך כי הוראות התקנון ידועות וברורות לך, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה תביעה מכל סוג וכן נגד בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה. על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. במיוחד אסור לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.

מטרת האתר
האתר (www.get-marketing.co.il/) מהווה קניון וירטואלי המאפשר רכישת שירותי בניית כרטיס ביקור דיגיטלי ודרך להצגה של כרטיסי השיווק הדיגיטליים של החברה.

שימוש באתר
האתר מציג את מוצרי החברה ודרכים ליצירת קשר על מנת להצטרף כלקוח ולרכוש את שירותי החברה.

קניין רוחני
האתר, האפליקציה וכל תוכנם מוגנים על פי חוק. זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא לרבות זכות היוצרים הבלעדית של קוד האפליקציה הינם רכושם הבלעדי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות אייקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור וכו' הם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה וכן בחלק כלשהו של האתר ותכניו ללא הסכמת מספק השירות מראש ובכתב.

רכישת כרטיס ביקור דיגיטלי
בניית כרטיסי הביקור כרוכה בעלות כספית.

ביצוע רכישת כרטיס ביקור באתר או בצורה טלפונית כרוך במסירת פרטים אישיים ועל הרוכש לספק אותם במלואם ובצורה תקינה ונכונה. בתהליך הרישום באינטרנט מתבקש המזמין להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. הקשת / מסירת כל הפרטים הנדרשים, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישות באתר.

על מנת למנוע עיכובים ותקלות אנא הקפידו על מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים. יצוין כי האחריות למסירת פרטים מדויקים חלה על המזמין. כל תקלה והוצאה שיגרמו כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו על ידי המזמין, יחולו עליו, והאתר יהיה פטור מכל אחריות להם.

מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעה בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או לצדדים שלישיים.

התשלום בגין המוצרים ייעשה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה דרך האתר / בהזמנה הטלפונית. לאחר סיום ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינו לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר המוזמן.

העבודה על המוצר תחל רק לאחר אישור של חברות האשראי / העברת התשלום המלא בגין רכישת המוצר.

לאחר תהליך ההזמנה יישמרו פרטי הלקוח במשרדי החברה למטרות בניית המוצר ויצירת קשר עתידי עם הלקוח.

לחברה זכות לפרסם באתר, ברשתות החברתיות ובכל מקום שתחליט את עבודותיה ללא צורך בבקשת הסכמה מצד הלקוח.

הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה ו/או יימסרו ע"י הלקוח וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים וחברת האשראי נתנה אישור לעסקה / תשלום מלא הועבר לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל. האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו. האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.

רכישת כרטיס הביקור הנה לפרק זמן מוגבל המסוכם על ידי שני הצדדים בעת סגירת העסקה.

ברכישת כרטיס ביקור דיגיטלי ואפליקציה – רכישת האפליקציה הינה לפרק זמן זהה לתקופת המנוי של כרטיס הביקור הדיגיטלי.

בכל רכישה ראשונית של כרטיס ביקור דיגיטלי הלקוח מקבל 30 ימים נוספים על חשבון החברה. ימים אלו נספרים החל ממועד סגירת העסקה כאשר במהלכם מתבצע כל תהליך השלמת החומרים מצד הלקוח, הקמת ומסירת כרטיס הביקור ללקוח וביצוע תיקונים על פי בקשת הלקוח והחלטת החברה.

כל עיכוב בהשלמת החומרים ו/או הגשת בקשה לתיקונים מצד הלקוח אשר ימשך מעל ל30 הימים הראשונים של העסקה יהיו על זמן המנוי השנתי של כרטיס הביקור.

אספקת כרטיס הביקור הדיגיטלי הינה עד 14 ימי עסקים מיום סגירת העסקה / השלמת החומרים.

במידה וצפוי עיכוב באספקת המוצר עקב עומסים בכמות המזמינים או מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להודיע על כך ללקוח תוך 4 ימי עסקים ולתת ללקוח את האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:
1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

תיקונים לאחר מסירת כרטיס הביקור הדיגיטלי ללקוח יש להגיש עד 30 יום ממסירת כרטיס הביקור ללקוח אחרת העבודה תחשב כהושלמה ולא יתאפשרו תיקונים הנוגעים לעיצוב כרטיס הביקור. כל תיקון ו/או שינוי בכרטיס הביקור אחרי למעלה מ30 יום יחשב כסבב עדכוני מידע.

במידה והחברה תחליט להפסיק לתת שירותים כאלו ואחרים רשאית החברה לבטל את ביצוע העסקה. הביטול יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון. האתר מתחייב לעשות כל מאמץ לזכות את הלקוח במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

כמו כן האתר רשאי (אך לא חייב), להציע למזמין מוצר חלופי הדומה ככל הניתן בתכונותיו ובמחירו למוצר הנרכש. המזמין רשאי (אך לא חייב ) לרכוש את המוצר החלופי.

דוגמאות לכרטיסי שיווק דיגיטליים באתר, במידה ומוצגים כאלו, נועדו להמחשה בלבד ויש לקחת בחשבון כי קיימים הבדלים קלים בין הדוגמה המוצגת באתר לבין התוצאה הסופית עקב הבדלים בדרך בה מוצגים הצבעים במסכי המחשב ובמכשירים הסלולריים כמו גם הבדלים בגדלי המסכים במחשבים ובמכשירים סלולריים.

כרטיסי השיווק הדיגיטליים מותאמים לכל סוגי המסכים אך נבנים בצורה שתציג אותם בדרך הטובה והמרשימה ביותר על מכשירים סלולריים.

במקרים בהם יתגלה כי כרטיס הביקור הדיגיטלי שנוצר עבורך אינו נראה בצורה מיטבית במכשירים מסויימים תפעל החברה לתקן זאת אך אינה מתחייבת תאימות מושלמת לכל מכשיר סלולרי אלא לרובם.

רכישת אפליקציה לשליחה אוטומטית – Send-It ואפליקציית SMS נפרדת

אפליקציות השליחה האוטומטית של החברה הינן נפרדות מכרטיס הביקור הדיגיטלי ומשמשות לשיתוף כרטיס הביקור בלבד.

רכישת האפליקציה הינה רכישה בפני עצמה ולא כלולה במחיר כרטיס הביקור הדיגיטלי.

רכישת האפליקציה הינה לפרק זמן מוגבל המסוכם על ידי שני הצדדים בעת סגירת העסקה.

בכל רכישת אפליקציה ניתן להשתמש באפליקציה זו בכמות מכשירי סלולר שעבורם נרכשו האפליקציות בלבד. שימוש באפליקציה ביותר כמות מכשיריה סלולר שעבורם נרכשו האפליקציות אינו חוקי וכל תביעה או נזק כתוצאה מכך יחולו על המשתמש בלבד.

אפליקציית השליחה האוטומטית תותקן על מכשירי אנדרואיד בלבד ולא תתמך במכשירים מסוג וואווי ואייפון.

על אחריות רוכש האפליקציה לעדכן את החברה על תקלות באפליקציה המותקנת על מכשירו. כל עיכוב בפניה מצד הלקוח לחברה על תקלה באפליקציה לא תזכה את הלקוח בזיכוי משום סוג.

לקוח הרוכש אפליקציה ידע שהאפליקציה תותקן על מכשיר אנדרואיד בלבד ולא על מכשירים מסוג וואווי ואייפון. לקוח המחליף את מכשירו במהלך המנוי השנתי למכשיר מסוג אייפון או וואווי לוקח על אחריותו את הפסקת השימוש באפליקציה ולא יקבל זיכוי משום סוג.

כמו כן נודה לך אם תיידע אותנו בכל תקלה העולה כתוצאה משימוש בכל אחת מהאפליקציות. במידה ואינך מעוניין באפליקציה או בשירותים שלה היא ניתנת למחיקה על ידך בכל רגע נתון.

אפליקציית Send-It
אפליקציית Send It של חברת גט מרקטינג נועדה להקל על תהליך של שליחת הודעות וואטסאפ ו-SMS ולבצע אותו בצורה מהירה ולעיתים אוטומטית.

האפליקציה אינה שולחת הודעות בוואטסאפ כאשר מסך המכשיר כבוי, ולאחר שיחות שלא נענו.
באפליקציית Send It ישנן 3 אפשרויות; שליחה בוואטסאפ, שליחה ב-SMS ושליחה בSMS ובוואטסאפ במקביל, לבחירת הלקוח.

על הלקוח לוודא שמכשיר הטלפון שלו מעודכן – עדכוני מערכת הפעלה, עדכוני מכשיר, ועדכוני אפליקציות לרבות וואטסאפ.

הלקוח יחוייב בחיוב חוזר אחת לשנה עבור שימוש לשנה העתידית.

שימוש באפליקציה
האפליקציה של גט מרקטינג הינה כלי עזר לשיווק ושימוש באפליקציה ונועדה להעברת כרטיס השיווק ופרטי העסק של רוכש כרטיס השיווק ללקוחותיו.

בהתקנת אפליקציה זו הינך מאשר שידוע לך ששימוש לא נכון או מופרז בשליחת מסרים, בין אם בוואטסאפ, ב-sms, ובכל מדיה אחרת עלול לגרום לנזקים כגון תביעות, חסימת חשבון המשתמש, דרישה לפיצויים ונזקים אחרים. הינך נדרש להשתמש באפליקציה זו בהתאם לחוק ובשיקול דעת.

שליחת הודעות בוואטסאפ
באפליקצית Send-It יש לעשות שימוש תחת תנאי השימוש של חברת WhatsApp ואי עמידה בתנאים אלה יכולה להוביל להשבתת חשבונך לצמיתות. ניתן להיכנס לתקנון המלא של WhatsApp בקישור הבא:
https://www.whatsapp.com/legal/

על מנת למנוע חסימת חשבון וואטסאפ אנו ממליצים שלא לבצע שליחה אוטומטית לאחר שיחה אלא לאשר בצורה ידנית את שליחת ההודעה לאחר כל שיחה ולהשתמש בשליחת ההודעה במקרים רלוונטיים בלבד.

מספק השירות לא ישא באחריות באחריות בגין חסימת חשבון WhatsApp או כל נזק אחר שייגרם באופן ישיר או עקיף עקב שליחת הודעות מרובה, שליחת הודעות ספאם או כל סיבה אחרת. האחריות על השימוש באפליקציית Send it הינה על המשתמש בלבד וכל פעולה שנעשית דרך האפליקציה הינה על דעתו ובאחריותו בלבד.

רכישת עבודות עיצוב גרפי
ברכישת עבודת עיצוב גרפי מסוג לוגו הלקוח יגיע להסכם עם החברה על אופי עבודת העיצוב וכיוון כללי שירצה.

החברה תעצב ללקוח 2 סקיצות לעבודת העיצוב כאשר הלקוח בוחר סקיצה אחת בלבד. לסקיצה הנבחרת יקבל הלקוח שני סבבי תיקונים ללא עלות.

בסבב תיקונים ניתן לשנות פלטת צבעים ופונטים של טקסטים במידה ויש. כמו כן ניתן לבצע ליטושים קלים ללוגו אך לא כאלו שישנו את מהות הלוגו שעוצב.

אספקת הסקיצות הינה עד 28 ימי עסקים ממועד סגירת העסקה.

במידה וצפוי עיכוב באספקת המוצר עקב עומסים בכמות המזמינים או מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להודיע על כך ללקוח תוך 4 ימי עסקים ולתת ללקוח את האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:
1 .כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

בחירת הסקיצה הנבחרת ושליחת תיקונים הינם באחריות הלקוח וצריך להתבצע עד 10 ימי עסקים ממועד קבלת הסקיצות באמצעות כתובת המייל שתמסר ללקוח, בוואטסאפ מול מנהל הפרויקט, או בשיחת טלפון.

במידה והלקוח לא בוחר סקיצה ושולח תיקונים תוך 10 ימי עסקים רשאית החברה לבחור עבור הלקוח ולספק את המוצר על פי שיקול דעתה.

בכל עבודת מיתוג אחרת (חתימה דיגיטלית, נייר מכתבים וכדו') יקבל הלקוח סקיצה אחת בלבד וסבב תיקונים אחד בלבד.

כל שינוי בעבודת עיצוב לאחר אישור הלקוח יהיה כרוך בעלות כספית שתתומחר ע"י החברה.

לחברה זכות לפרסם באתר, ברשתות החברתיות ובכל מקום שתחליט את עבודותיה ללא צורך בבקשת הסכמה מצד הלקוח.

העבודה על המוצר תחל רק לאחר אישור של חברות האשראי / העברת התשלום המלא בגין רכישת המוצר.

לאחר תהליך ההזמנה יישמרו פרטי הלקוח במשרדי החברה למטרות בניית המוצר ויצירת קשר עתידי עם הלקוח.

הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה ו/או יימסרו ע"י הלקוח וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים וחברת האשראי נתנה אישור לעסקה / תשלום מלא הועבר לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל. האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו. האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.

במידה וצפוי עיכוב באספקת המוצר עקב עומסים בכמות המזמינים או מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להודיע על כך ללקוח תוך 4 ימי עסקים ולתת ללקוח את האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

חידוש עסקה
בתום שנת ההתקשרות יש לבצע הארכת התקשרות לשנה נוספת. מחיר לחידוש / הארכת העסקה ייקבע על פי מחירון התקנון.

ביטול עסקה ברכישת כרטיס ביקור דיגיטלי ועבודות עיצוב גרפי
על פי חוק עסקה של מוצר שנעשה בהתאמה/בעיצוב אישי (כמו כרטיסי ביקור דיגיטליים ועבודות עיצוב כגון; לוגו, חתימה דיגיטלית, נייר מכתבים וכד') ניתן לבטל עד שלושה ימי עסקים ממועד סגירת העסקה, ובמידה והעבודה על המוצר טרם החלה, בכפוף לדמי ביטול.

במידה ונעשתה עבודה חלקית, למשל אפיון הכרטיס, עלות הביטול תתומחר ע"י החברה בהתאם לעבודה שנעשתה.

לא ניתן לבטל עבודה לאחר שכבר החלה עבודת הבניה והעיצוב.

ביטול על ידי האתר – מבלי לפגוע בתנאים הקבועים באתר, האתר רשאי לבטל עסקת רכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:
1. נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום.
2. נתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין ו/או נתבצעה פעילות בלתי חוקית באתר מצד המזמין ו/או צד ג'.
3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

במקרה של ביטול כאמור, יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון, האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.

האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי, בגין ביטול העסקה כאמור.

טעינה איטית של כרטיס שיווק דיגיטלי באתר אינה עילה לביטול עסקה, יחד עם זאת במידה וכרטיס השיווק נטען בצורה איטית על רוכש הכרטיס לפנות אלינו דרך המייל (office@get-marketing.co.il) ואנו נפעל לבדוק ולתקן זאת תוך 7 ימי עסקים מרגע ההודעה.

ביטול עסקה ברכישת אפליקציה
ברכישת אפליקציה לשליחה אוטומטית זכאי לבטל עסקה תוך 14 יום ממועד סגירת העסקה ובתנאי שלא הותקנה האפליקציה, בכפוף לדמי ביטול.

ביטול לאחר חידוש עסקה
לקוח הרכש חידוש לשנה נוספת או יותר לכרטיס הביקור הדיגטלי זכאי לבטל עסקה תוך 14 יום ממועד סגירת העסקה בכפוף לדמי ביטול, למעט מקרים בהם נדרש שינוי בעיצוב ו/או בתוכן כרטיס הביקור. במקרים כאלו ניתן לבטל עד שלושה ימי עסקים ממועד סגירת העסקה במידה והעבודה על השינוי טרם החלה, בכפוף לדמי ביטול. במידה והעבודה החלה אין אפשרות לבטל.

דמי ביטול
לקוח המעוניין לבטל עסקה בתוך פרק הזמן המאושר לביטול עסקה בכפוף לכתוב מעלה ישא בדמי ביטול של 5% מסך העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבינהם.

שינויים באפליקציה ובאתר והפסקת השירות
מספק השירות יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים באפליקציה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מספק השירות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי ספק השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לאחר שנתן התראה בגין הפסקת השירות בתוך זמן סביר מראש.

כמו כן מספק השירות יכול לשנות מעת לעת את מבנה עמודי האתר כולל בעמודי כרטיסי הביקור באופן כזה בו המידע בכרטיסי השיווק יהיה זמין בשלמותו.

חיובים אפשריים
האפליקציה מאפשרת שליחה אוטומטית של מסרונים (SMS) ולפי כך יתכנו חיובים מחברות התקשורת השונות (אורנג', סלקום וכו') בגין השימוש בשליחת מסרונים (SMS) . משתמשי האפליקציה יחויבו על השירותים הללו על ידי חברות התקשורת ומי מטעמם ולצורך הסר ספק מספק השירות לא אחראי על כל חיוב שהוא שיתבצע על ידי צד שלישי עבור שימוש באפליקציה. האפליקציה אינה מיועדת לשימוש בחו"ל או בכל רשת שאינה בתחום מדינת ישראל וחובה לכבות את שירותי האפליקציה בכל מקרה שכזה. כל שימוש מחוץ לתחומי מדינת ישראל הינו באחריות המשתמש בלבד ועלול לגרום לחיובים כבדים.

שימוש הולם וחוקי בשירותי חברת "גט מרקטינג שיווק"
המשתמש מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין. הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:
א. פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו.
ב. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי.
ג. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע.
ד. פגיעה בזכות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה אשר שייכת לאדם אחר, לרבות מוסדות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות הקניין כאמור.
ה. הפצת תוכן פרסומי בצורה מטרידה.

בכל מקרה בו האתר ו/או בעליו לא ישוחררו מאחריות בגין הפרת זכויות צד שלישי, ישפה רוכש השירות את האתר ו/או בעליו בגין כל דרישה ו/או תביעה אשר תופנה אליהם ו/או כל הוצאה שתגרם להם בשל הפרה כאמור, תוך 7 ימים מיום הדרישה. בנוסף ומבלי לפגוע בחובת השיפוי האמורה לעיל, היה ולא ישוחרר האתר ו/או בעליו מחבות כלפי צד שלישי, ישלם להם המזמין פיצוי מוסכם בסך של 15,000 ש"ח ובלבד שהאתר ו/או בעליו ישתף פעולה עם המזמין ויתייצבו כמתבקש לכל מקום אליו הוא נדרש לצורך ביצוע פעולת השחרור מחבות.

אחריות מספק השירות לנזקי המשתמשים
בשום נסיבות שהן ועל פי כל דין אחר מספק השירות לא ישא בכל אחריות כלפי הלקוח או כל אדם אחר לכל נזק כספי, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי, או נזק בשל הסתמכות, אף אם החברה קיבלה התראה על האפשרות של נזקים אלה, או בגין כל תביעה על ידי כל צד אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה וייקבע בפסק דין חלוט כי החברה תחוב בנזקים כאמור כלפי הלקוח מכל סיבה שהיא, וללא קשר לסוג התביעה [בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוצר או אחרת], אחריות החברה כלפי הלקוח בקשר עם תביעה כאמור הנובעת מהסכם זה תהא מוגבלת לתביעות שהוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום שעילת התביעה קמה והיא מוגבלת לסכום ששילם הלקוח בעבור המערכת בשנים עשר (12) החודשים שלפני קרות עילת התביעה, בניכוי כל הפיצויים האחרים ששולמו ללקוח על ידי החברה במהלך אותם 12 חודשים.

תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – חוק האנטי ספאם
חוק האנטי-ספאם קובע כי החל מיום 1 בדצמבר 2008, שיגור דבר פרסומת בפקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, דואר אלקטרוני או הודעות SMS, מחייבים קבלת הסכמה מפורשת מראש של איש הקשר. מטרת חוק האנטי-ספאם הינה למנוע משלוח הודעות דואר זבל (SPAM) – דואר שלא נתבקש מראש.

באחריות המשתמש לדאוג שהמסרונים היוצאים מחשבונו עומדים בדרישות החוק, מספק השירות לא יהיה אחראי על שימוש לא נכון או לא תקני במערכת העומד בסתירה לאמור בתיקון 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם).

המשתמש נושא באחריות הבלעדית לשליחת מסרון לא מורשה (SPAM) ויישא בכל נזק כספי שייגרם למספק השירות בשל כך, הכולל את הוצאותיה המנהלתיות של החברה, המשפטיות ואחרות, אך לא רק.

מספק השירות לא ישא באחריות בנוגע למסרים המופצים דרך האפליקציה, על תוכנם, תוצאות פרסומם, אמינותם, עוגמת נפש או לכל נזק שייגרמו ללקוחות, משתמשים או לכל צד שלישי.

דבר דואר ופרסום
לידיעתך, פרטי ההתקשרות שמסרת לנו ישמשו אותנו למשלוח הודעות שיווקיות (כגון מבצעים, הטבות ושירותים חדשים) בדואר אלקטרוני, SMS, או אחרת, גם לאחר סיום ההתקשרות עם חברת Get Marketing אלא אם תודיע לנו על סירוב לקבלת הודעות מסוג זה.

הינך רשאי להודיענו בכל עת על סירוב לקבל הודעות אלה באמצעות פנייה למשרדי החברה באמצעות כתובת המייל אשר מפורסמת באתר האינטרנט.

בנוסף, החברה רשאית להשתמש בכל תוכן עיצובי אשר ביצעה ללקוחותיה עבור פרסום החברה, גם ללא אישור בכתב מהלקוח ולאחר סיום ההתקשרות עם חברת Get Marketing.

שינויים בזמני אספקה
האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצר בפרק הזמן הנקוב. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי בגין העסקה והעברת כל הקבצים והמידע הדרוש ליצירת המוצר ע"י הלקוח.

במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאי האתר לבטל העסקה. במידה וצפוי עיכוב משמעותי באספקת המוצר עקב עומסים בכמות המזמינים או מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להודיע על כך ללקוח תוך 4 ימי עסקים ולתת ללקוח את האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:
1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

הגבלת אחריות
בנוסף, ובלי לפגוע בכל כל מקרה אחר הנזכר בתקנון, האתר ו/או בעליו פטורים גם מכל אחריות במקרה של טעות בהקלדה ו/או במקרה בו פרטי הרכישה לא ייקלטו באתר מטעמים של טעות אנוש ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. כמו כן אנו יהיה האתר פטור מכל אחריות בכל מקרה של תקלות הנובעות מבעיות תקשורת, וירוסים, באגים וכיו"ב בעיות אופייניות לאינטרנט ו/או למחשבים. כמו כן יהיו האתר ו/או בעליו פטורים מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין או לצד שלישי, במקרה של ביטול הזמנה ו/או רכישה ו/או עיכוב באספקת המוצר בהתאם לתקנון זה.

האתר ו/או בעליו ו/או כל הפועל מטעמם לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. באחריות הלקוח להצטייד באמצעי הגנה כנגד סכנות אלו כגון תוכנת אנטי וירוס וכיוצא בזה.

האתר מכיל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר אינו נושא באחריות למידע המופיע בקישוריות ו/או באתרים המקושרים לחוקיותו ולשימושים הנעשים באתרים אלו. כל מי שיעשה שימוש בקישוריות האמורות עושה כן על אחריותו בלבד.

בעת החידוש ניתן לבצע עדכון פרטים ללא עלות. שינוי בעיצוב הכרטיס יבוצע בעלות כספית בלבד לפי מחיר המחירון.

הסכמים חתומים
תקנון זה אינו מבטל הסכם אשר נחתם בכתב מול לקוחות חברת "גט מרקטינג שיווק" אלא בא להשלימו. במידה ובהסכם החתום ישנם פרטים אשר אינם עולים בקנה אחד עם התקנון באתר יהיו הפרטים על ההסכם אשר נחתם ע"י הלקוח מחייבים.

אבטחה
בעמוד רכישת המוצר / השירות ישנה אבטחת SSL. האתר מתחייב לנקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייב שלא להעביר את פרטי המזמין לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט לגורמים הרלוונטיים לצורך השלמת עסקת הרכישה (לרבות לחברת כרטיסי האשראי, למעצב הכרטיסים וכיוצא בזה) ולמעט קיום צו שיפוטי המחייב אותו לעשות כן. האתר יהיה זכאי להשתמש במידע לצרכיו, ולצורך יצירת קשר עם המזמין להצעת שירותים שונים הניתנים על ידו. אם אינכם מעוניינים בכך, יש לציין זאת בעת ההזמנה.

פנו אלינו
מספק השירות מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את הזכויות של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי באפליקציה פורסם תוכן הפוגע בך או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו למייל office@get-marketing.co.il ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

דרכי יצירת קשר
את דרכי הקשר של חברת גט מרקטינג שיווק ניתן למצוא בעמוד הראשי בתחתית האתר. במידה ואחד פרטי הקשר אינו תקין יש להשתמש בדרך חלופית.

דין חל ושיפוט
כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר ו/או החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר עפולה בלבד על פי הדין הישראלי בלבד.

אנו מודים לכם על כי בחרתם לרכוש את שירותינו, ומאחלים לכם הנאה מהמוצרים אותם רכשתם.